RainSoft

Normatywy wodno-prawne


Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r., (Dz. U. Nr 203, poz.1718), Na podstawie tegoż rozporządzenia, stan wody pitnej w Polsce kontrolowany jest przez Państwowy Zakład Higieny PZH, Państwowy Inspektorat Sanitarny oraz SANEPID posiadający oddziały na terenie całego kraju. Przepisy ściśle określają jak badać i jakie parametry powinna posiadać woda do picia.
 
W UE obowiązuje Dyrektywa Rady Europy 75/440/EWG z dnia 16 czerwca 1975 roku która dotyczy wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej. Polska, zobowiązała się do pełnego wdrożenia zapisów zawartych w powyższym dokumencie.
W dyrektywie tej określono wymagania, które mają zapewnić poprawę jakości słodkich wód powierzchniowych pobieranych do picia. Będą one musiały spełniać określone standardy jakości i podlegać odpowiedniemu uzdatnianiu przed wprowadzeniem do publicznych sieci wodociągowych.
Wiodącą rolę we wdrażaniu powyższej dyrektywy odgrywał Departament Zasobów Wodnych, który współpracował z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Głównym Inspektoratem Ochrony środowiska oraz z Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej.
Pierwszym etapem wdrażania dyrektywy przez Polskę była jej transpozycja do prawodawstwa krajowego. Nastąpiło to poprzez ustawę Prawo wodne oraz poprzez rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy, tj. rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku. Następny etap to wyznaczenie wód powierzchniowych przeznaczonych do spożycia w podziale, którą z kolei dzieli się na trzy kategorie (A1, A2 i A3). Ten podział odpowiada różnym jakością wód, posiadających odpowiednie cechy fizyczne, chemiczne i biologiczne. Wyższa kategoria odpowiada wyższemu poziomowi czystości wód. Wody powierzchniowe o jakości gorszej niż kategoria A3 nie mogą być pobierane na cele konsumpcyjne.
 
W lipcu 2002 roku rozpoczęły się prace, prowadzone przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, których celem było sporządzenie wykazów wód powierzchniowych, które są lub mogą być w przyszłości wykorzystane do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Działania te zakończono w grudniu 2003 roku. Według opracowań Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej okazuje się, że w naszym kraju nie ma wód o jakości gorszej niż kategoria A3. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa w Europie dyrektywa Rady. w sprawie wody pitnej 80/778/EEC zmieniona Dyrektywą 98/83/EC.