RainSoft

Woda w przyrodzie


Dostęp do wody i urządzeń sanitarnych, od którego zależy dobrobyt i rozwój ludzkości, stał się dla międzynarodowej społeczności kwestią wielkiej wagi. Mimo, że słodka woda jest człowiekowi niezbędna do życia, jej zasoby są nierównomiernie rozłożone. Woda pokrywa 70% powierzchni naszego globu, ale są to w większości morza i oceany - 97,5%. Pozostałą część - 2,5% - pokrywają zasoby słodkiej wody, jest to ok. 37,5 milionów km3. Na każdego mieszkańca Ziemi przypada ok. 7300m3 słodkiej wody rocznie, w tym na każdego mieszkańca Europy – 4560m3, a na każdego mieszkańca Polski – 1580 m3 (Źródło: Międzynarodowy portal Gospodarki wodnej.


16-23 marca 2003 w Kioto ( Japonia) odbył się Trzeci Światowy Forum Wody na którym został zaprezentowany Raport o Gospodarce Wodnej na Świecie - World Water Development Report – WWDR


W pracach nad raportem po raz pierwszy wzięła udział każda agencja i komisja ONZ zajmująca się zagadnieniami związanymi z wodą. Wszystkie te instytucje wspólnie monitorowały postępy w następujących dziedzinach dotyczących gospodarki wodnej: zdrowie, żywność, ekosystemy, miasta, przemysł, energia, czynniki ryzyka, ekonomia, dzielenie zasobów i polityka.


Raport szczegółowo analizuje każde ważne zagadnienie związane z użyciem i zarządzaniem wodą - od rozwoju miast do ewentualnego zagrożenia wybuchem wojen o wodę. Każdy z tych problemów ma wspólne podłoże: kryzys wodny - którego przejawem może być liczba umierających dzieci bądź zanieczyszczone rzeki - jest wynikiem paraliżu władz i braku politycznej woli w kierunku właściwego zarządzania zasobami wodnymi.


Wprawdzie większość regionów na świecie nadal dysponuje zasobami wody, które pozwalają w pełni zaspokoić potrzeby ich mieszkańców, ale cały świat musi nauczyć się racjonalnie gospodarować źródłami wody i stosować odpowiednie metody jej użytkowania. Dzisiejszy świat w dużym stopniu marnuje lub nieefektywnie wykorzystuje słodką wodę, a tempo odtwarzania jej zasobów przez naturę nie nadąża za rosnącym popytem. Co prawda rywalizacja o dostęp do wody jest potencjalnym źródłem konfliktów, ale historia dowodzi, że dzielenie się zasobami wody może być także czynnikiem sprzyjającym współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami.


Zgodnie z raportem, wzrost niedoboru wody na świecie będzie w 20% wynikiem zmian klimatycznych. Podczas, gdy w rejonach wilgotnych zwiększy się ilość opadów, w rejonach zagrożonych suszą, a nawet na niektórych obszarach tropikalnych i subtropikalnych opady będą rzadsze i nieregularne. Wzrost zanieczyszczeń i temperatury wody spowoduje pogorszenie jakości wody pitnej.

W ciągu najbliższych 20 lat, przeciętna ilość wody przypadająca na jednego mieszkańca globu zmniejszy się o jedna trzecią.


Zgodnie z raportem, w latach 1970-1990, ilość wody przypadająca na osobę zmniejszyła się o jedna trzecią. Mimo, że maleje ilość urodzin, do roku 2050 liczba populacji na świecie i tak osiągnie 9,3 miliarda ( w porównaniu do 6.1 w roku 2001).


W ciągu ostatnich 50 lat spożycie wody niemal się podwoiło. Dziecko urodzone w kraju rozwiniętym spożywa od 30 do 50 razy więcej wody niż dziecko z kraju rozwijającego się.

Według najbardziej pesymistycznych prognoz, do roku 2050, siedem miliardów ludzi w 60 krajach będzie cierpieć z powodu niedoboru wody. Według optymistycznych prognoz, będą to dwa miliardy w 48 krajach. Wynik zależy od takich czynników jak wzrost populacji i czynników politycznych.

22% wody zużywanej na całym świecie trafia do celów przemysłowych: 59% w krajach o wysokim dochodzie i 8% w krajach o niskim dochodzie. Raport przewiduje, że do 2025 roku średnia zużycia zwiększy się do 24%, kiedy to przemysł będzie wykorzystywać 1170 km3 wody rocznie.


Od 200 do 500 ton ciężkich metali, rozpuszczalników, toksyn i innych odpadów przemysłowych trafia co roku do wód. Ponad 80% groźnych odpadów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów uprzemysłowionych.